Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.privacycompliant.nu  is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

PrivacyCompliant B.V. gevestigd aan Cingelwal 30, 7031 CD Wehl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                    Cingelwal 30, 7031 CD Wehl , Nederland

E-mail:                    privacy@privacycompliant.nu

Tel:                         +31 611 – 063690

 

Inleiding

In dit privacy statement lees je hoe PrivacyCompliant BV omgaat met jouw persoonsgegevens. Hoe weet je bijvoorbeeld welke gegevens we van je hebben? Waarom we die gegevens nodig hebben? Hoe lang we de gegevens bewaren? Kun je je persoonsgegevens zelf aanpassen of verwijderen en hoe doe je dat? De antwoorden op deze vragen zijn in deze privacyverklaring te vinden.

We vinden het erg belangrijk om netjes om te gaan met persoonsgegevens. Daarom lees je in deze privacyverklaring wat PrivacyCompliant BV doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen – neem dan gerust contact op met bovenstaande contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens en welke gegevens zijn dat?

PrivacyCompliant BV gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het gebruik van de persoonsgegevens is echter beperkt en moet aan tenminste één grondslag (een goede reden) voldoen.

Vier redenen:

  1. Uitvoering van een overeenkomst

Op het moment dat er afspraken tussen PrivacyCompliant BV en u zijn gemaakt over (voorgenomen) dienstverlening, worden uw gegevens gebruikt voor het opstellen van offertes en/of overeenkomsten en afstemmen hierover per telefoon, email of via post.

  1. Wettelijke verplichting

Soms is er een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te gebruiken. Op basis van deze verplichtingen verzamelen, verwerken en bewaren we gegevens om te voldoen aan die verplichtingen. Zodra de wettelijke termijn voor het bewaren van deze gegevens is bereikt, worden de persoonsgegevens verwijderd.

 

  1. Gerechtvaardigd belang

Het is bijvoorbeeld van belang dat personen zich kunnen identificeren en hun persoonsgegevens ter controle overleggen. Daarnaast kan het zijn dat er voor PrivacyCompliant BV geen andere mogelijkheden zijn dan de persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. Deze verwerkingen worden gewogen ten opzichte en de vrijheden en belangen van betrokkenen andere mogelijkheden voor verwerkingen. Uit deze analyse is gebleken dat de verwerking de beste mogelijkheid is om de doelen van de verwerking te realiseren.

 

In die gevallen waarbij geen van de bovenstaande redenen gelden voor PrivacyCompliant BV, zal er toestemming gevraagd worden aan betrokkenen voor de verwerking op basis van een transparante en vrij verkregen toestemming. Hiervoor wordt aan de betrokkene een actieve actie gevraagd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PrivacyCompliant BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het sluiten van een overeenkomst en het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening op de juiste wijze uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • PrivacyCompliant BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze personeelsdossiers, salarisverplichtingen en belastingaangifte.
  • PrivacyCompliant BV verwerkt uw persoonsgegevens conform de volgende wettelijke grondslagen: Overeenkomst, Wettelijke Verplichting, Gerechtvaardigd belang en Toestemming.

 

Gebruik van de persoonsgegevens voordat een overeenkomst wordt gesloten.

a.      Opstellen van de overeenkomst.

Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
Voor het opstellen van een overeenkomst is het noodzakelijk informatie te verwerken. Hiervoor verwerkt PrivacyCompliant BV de van betrokkene ontvangen informatie om de overeenkomst op te stellen De contactgegevens van betrokkene:

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bankrekening nummer, ID nummer.

Uitvoering van de overeenkomst 7 jaar maximaal na beëindiging overeenkomst

 

 

 

 

b.      Vaststellen van de identiteit van betrokkene

       
Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
Voordat er een overeenkomst gesloten kan worden is het noodzakelijk de identiteit van betrokkene vast te stellen. Daarvoor is een kopie van het paspoort/ Identiteitskaart noodzakelijk. Daardoor is vast te stellen dat de identiteit hoort bij de betrokkene. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, kopie paspoort/identiteitsbewijs of eventueel een rijbewijs.

Het BSN-nummer, de foto worden daarbij afgeschermd op de kopie.

Uitvoering van de overeenkomst,

Gerechtvaardigd belang

6 maanden na ontvangst van de kopie maximaal

 

c.      Versturen en incasseren van rekeningen.

Doel Om welke gegevens gaat het Reden Bewaartermijn
In het geval er een overeenkomst gesloten is tussen u en PrivacyCompliant BV wordt er op basis van die overeenkomst een rekening gestuurd. Daarvoor zijn uw financiële gegevens nodig waarbij we registreren welk bankrekeningnummer hoort bij uw gegevens Bankrekeningnummer en naam Uitvoeren van de overeenkomst Maximaal 7 jaar na betaling van de rekening.

 

Uw rechten

Op basis van de rechten die u heeft ten aanzien van uw privacy, zullen we verzoeken van u inwilligen binnen 4 weken. In die gevallen waarbij deze termijn voor ons niet haalbaar is, zullen we u daarover informeren en verlenging vragen voor deze termijn. Deze kan maximaal met 2 maanden worden verlengd.

 

Er vindt geen verwerking door derden plaats van de persoonsgegevens die geregistreerd zijn door PrivacyCompliant BV. Ook vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van de door u aangeleverde gegevens.

 

Toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven en het intrekken daarvan.

Op basis van de inschrijving voor de nieuwsbrieven registreren we de toestemming voor het opnemen van uw gegevens. De nieuwsbrieven worden op basis van deze inschrijvingen verzonden naar het opgegeven mailadres. U kunt deze toestemming voor de verzending van de nieuwsbrieven altijd intrekken. Daarvoor biedt PrivacyCompliant BV bij elke verzonden nieuwsbrief de mogelijkheid “uit te schrijven”, waardoor de verwerking stopt. Als u de nieuwsbrief opnieuw wilt ontvangen, moet u zich opnieuw voor de nieuwsbrief aanmelden.

Recht op inzage en veranderen van de gegevens

U heeft het recht op inzage van de door ons vastgelegde persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen op het mailadres privacy@privacycompliant.nu. Daarbij zullen we in het verwerkingsproces vragen om uw ID-bewijs, waarbij foto en BSN-nummer afgeschermd moeten worden.

Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen

Op uw verzoek en na het vaststellen van uw identiteit (op basis van ID-bewijs, waarbij foto en BSN-nummer afgeschermd moeten worden) zullen we uw persoonsgegevens verwijderen. U kunt daarvoor een verzoek doen op basis van het mailadres privacy@privacycompliant.nu.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet juist heeft plaatsgevonden. PrivacyCompliant BV wil u er tevens op wijzen dat u daarvoor de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Cookies op onze website en apps.

 

PrivacyCompliant BV maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken

 

 

Dataverwerking van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@privacycompliant.nu , dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

PrivacyCompliant BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (verwerkers) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. PrivacyCompliant BV doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de Privacywetgeving (AVG) voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. PrivacyCompliant BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PrivacyCompliant BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice of via privacy@privacycompliant.nu.